TOIMINTASUUNNITELMA 2023

TOIMINTASUUNNITELMA 2023Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistön yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, rannikkotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä maanpuolustushengen edistäminen.


Tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys jatkaa toiminta-alueensa rannikkotykistöperinteiden taltioimista. Perinteiden ylläpitomuodoissa korostuu rannikkotykistöhenki ja toiminnassa painotetaan jäsenistön yhteenkuuluvuutta. Oman toiminnan ohella osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin, sekä huolehditaan yhdistyksen tunnettuudesta.


Perinne-ja jäsentoiminta

Jäsentoiminnan painopiste on järjestää mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin ja tapahtumiin, joissa voisi tavata yhdistyksen jäseniä sekä tutustua joko uusiin tai ennestään tuttuihin ja muistorikkaisiin paikkoihin. Tutustumiskäynnit vast. toteutetaan joko omin voimin tai yhdessä muiden alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Ensisijassa hyödynnetään yhteistyötä Turun Rannikkotykistökillan kanssa. Mahdollisiin vierailu- ja tutustumiskohteisiin pyritään sisällyttämään käynti jollekin perinnejoukko-osastomme toimipaikalle.


Perinnetoiminnan painopiste säilyy perinnejoukko-osaston, Turun Rannikkotykistörykmentin toimintaan, syntyhistoriaan ja toimipaikkoihin liittyvissä tapahtumissa. Vakiintuneita toimintatapoja jatketaan, huomioimalla myös muita perinne-, merkki- ja muistotapahtumia, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan ja tarkoitusperiin niin vuosittain kuin myös pidemmällä aikavälillä. Perinnejoukko-osaston kunniakasta perinnelippua käytetään yhdistyksen tilaisuuksissa.


Perinneyhdistyksen vapaaehtoisia pyritään aktivoimaan Saaristomeren entisten linnakkeiden kunnostus- ja esittelytöihin. Lähinnä tykkeihin/tykkiasemiin kohdistuvat kunnostustyöt painottuvat ensisijaisesti linnakkeisiin ja saariin, joissa on toimivaa yrittäjäpohjaista matkailualan toimintaa ja rannikkotykistöllisesti mielenkiintoisia kohteita. Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä Sotamuseon/Forum Marinum säätiön sekä Metsähallituksen kanssa. Myös mahdolliset muut rannikkotykistöntai linnake-elämän perinteisiin linkittyvät yhteisöt/toimijat tulee tiedostaa.


Jäsenhankinnassa ja markkinoinnissa korostetaan sitä, ettei jäsenyys edellytä rannikkotyksistötaustaa saatikka palvelusta TurRtR:ssä tai sen seuraajissa.

Jäsenmaksut pyritään pitämään jatkossakin alhaisina, ja tarvittaessa hyödynnetään jäsentapahtumissa omakustannusperiaatetta.


Perinne-esineistön ja linnakkeiden perinteiden (vast.) keruuta ja tallentamista ei unohdeta ja olemassa olevan materiaalin suhteen pyritään valmistelemaan vaihtoehtoinen säilytyspaikka mahdollisen muutoksenmyötä. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan kirjoittamaan omakohtaisia muistoja, kertomuksia ja kokemuksia rannikkotykistönajoilta; olkoot ne linnakkeelta tai mantereelta, työhön tai elämiseen liittyviä eikä kirjoituksen muodolla tai vastaavilla seikoilla ole merkitystä.


Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.


Viestintä

Yhdistyksen viestinnän tarkoitus on


1) Kertoa jäsenille yhdistyksen toiminnasta ja tarkoitusperästä.


2) Tukea aselajin tuntemusta korostamalla rannikkotykistön vahvaa asemaa maanpuolustuksessa saaristonalueella, sekä aselajin roolia elävän saariston säilymisessä ja työllistäjänä.


3) Tehdä Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry:stä alueella tunnettu yhdistys.

Tarkoitusta toteutetaan osallistumalla sidosryhmien tilaisuuksiin ja ylläpitämällä yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkiviin yhdistyksiin.


Viestinnässä hyödynnetään yhdistyksen verkkosivuja, ja huolehditaan sivuston ajanmukaisuudesta ja käytettävyydestä.


Jäsenistölle tiedotteet ja tapahtumailmoitukset lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla. Sähköpostiosoitteisto pidetään ajan tasalla. Kokouskutsut lähetetään sääntöjen mukaisesti tarvittaessa myös postitse.

Pyritään vakiinnuttamaan markkinointi- ja huomionosoitusmateriaalit sekä -muodot.


Jäsenistölle tilataan edelleen Rannikonpuolustaja-lehti.Yhteistyötahotja –toiminta

Ylläpidetään yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkiviin yhdistyksiin ja yhteisöihin.

Perinnetoiminnassa tärkein yhteistyötaho puolustusvoimissa on Rannikkoprikaatin Esikunta, jolle merivoimien sisällä on annettu vastuu rannikkotykistön perinteiden (TurRtR) vaalimisesta yhteistyössä yhdistyksemme kanssa.


Yhteistyötä jatketaan edelleen jo vakiintuneiden tahojen kanssa. Rannikkotykistönperinneyhdistys ry:n laajentunut rooli aselajimme perinneasioissatulee huomioida ja yhteistyön tulee säilyä aktiivisena. Muina tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Forum Marinum, Merivoimat, Turun Rannikkotykistökilta ry, Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry, Sininen Reservi ry, Arma Aboa, Satakunnan Asehistoriallinen Seura sekä alueelliset ja paikalliset toimijat erilinnakkeilla.

Osallistutaan tarvittavalla laajuudella ja aktiivisuudella yhteistyötahojen toimintaan huomioimalla edustukset, kokoukset ja tapahtumat.

Jaa tämä sivu