VIIMEISIMMÄN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN PERINNEYHDISTYS RY

 

Aika: 25.3.2021 klo 15.00

Paikka: Google Meet -kokous

Läsnä: kuusitoista (16) jäsentä

 

PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUKSESTA

1. kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja Pasi Kataja avasi kokouksen kello 15.00

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kataja ja sihteeriksi Ari Ahomäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Birgit Tuomola ja Mauri Mutta. Samat henkilöt valittiin toimimaan myös

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. hyväksytään kokouksen esityslista: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan kertomus: Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen ja taloudenhoitaja tilinpäätöksen ja varatoiminnantarkastajan kertomuksen.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja syntynyt alijäämä 1812,06 € siirretään taseessa aikaisempien vuosien yli- ja alijäämätilille.Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

7. muut asiat: Ei ollut.

8. kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20.

 

Pasi Kataja, puheenjohtaja                            Ari Ahomäki, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat Birgit Tuomola ja Mauri Mutta