TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yhdistys vaalii toiminta-alueensa linnakkeiden ja rannikkotykistön toimipaikkojen perinteitä ja kulttuurihistoriaa. Perinteiden ylläpitomuodoissa korostuu rannikkotykistöhenki ja toiminnassa painotetaan jäsenistön yhteenkuuluvuutta.

Toimintavuonna on edelleen odotettavissa korona-epidemian aiheuttamia rajoituksia ja esteellisyyksiä. Niistä huolimatta pyritään yhdistyksen toiminnassa elämään vahvasti ajassa osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Samalla huolehditaan yhdistyksen näkyvyydestä ja tunnettuudesta.

Perinne- ja jäsentoiminta

Yhdistyksen toiminnan painopiste säilyy perinnejoukko-osaston, Turun Rannikkotykistörykmentin toimintaan, syntyhistoriaan ja toimipaikkoihin liittyvissä tapahtumissa.

Vakiintuneita toimintatapoja jatketaan, huomioimalla myös muita perinne-, merkki- ja muistotapahtumia jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan ja tarkoitusperiin niin vuosittain kuin myös pidemmällä aikavälillä.

Viime toimintakaudella epidemian vuoksi pois jääneitä kunnostustöitä Saaristomeren entisillä linnakkeilla pyritään jatkamaan. Lähinnä tykkeihin/tykkiasemiin kohdistuvat kunnostustyöt painottuvat ensisijaisesti linnakkeisiin ja saariin, joissa on toimivaa yrittäjäpohjaista matkailualan toimintaa ja rannikkotykistöllisesti mielenkiintoisia kohteita.

Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä Sotamuseon/Forum Marinum säätiön sekä Metsähallituksen kanssa. Myös mahdolliset muut rannikkotykistön tai linnake-elämän perinteisiin linkittyvät yhteisöt/toimijat tulee tiedostaa. Järjestetään jäsenistölle mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin ja tapahtumiin joko omin voimin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa, ensi sijassa hyödynnetään yhteistyötä Turun Rannikkotykistökillan kanssa.

Mahdollisiin vierailu- ja tutustumiskohteisiin sisällytetään ainakin Kuuskajaskarin entinen linnakesaari. Jäsenhankinnassa ja markkinoinnissa korostetaan sitä, ettei jäsenyys edellytä rt-taustaa saatikka palvelusta TurRtR:ssä tai sen seuraajissa. Jäsenmaksut pyritään pitämään jatkossakin alhaisina, ja tarvittaessa hyödynnetään omakustannusperiaatetta. Jatketaan perinne-esineistön ja linnakkeiden perinteiden (vast.) keruuta ja tallentamista.

Pyritään aktivoimaan jäsenistöä kirjoittamaan omakohtaisia muistoja, kertomuksia ja kokemuksia rannikkotykistön ajoilta; olkoot ne linnakkeelta tai mantereelta, työhön tai elämiseen liittyviä eikä kirjoituksen muodolla tai vastaavilla seikoilla ole merkitystä.

Jatketaan aktiivisemmin yhdistyksen hallussa olevien valokuvien skannausta sekä VHS-nauhojen digitointia. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Viestintä

Yhdistyksen viestinnän tarkoitus on

1) Kertoa jäsenille yhdistyksen toiminnasta ja tarkoitusperästä.

2) Tukea aselajin tuntemusta korostamalla rannikkotykistön vahvaa asemaa maanpuolustuksessa saariston alueella, sekä aselajin roolia elävän saariston säilymisessä ja työllistäjänä.

3) Tehdä Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry:stä alueella tunnettu yhdistys.

Tarkoitusta toteutetaan: osallistumalla sidosryhmien tilaisuuksiin ja ylläpitämällä yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkiviin yhdistyksiin. Hyödynnetään yhdistyksen verkkosivuja, ja huolehditaan sivuston ajanmukaisuudesta ja käytettävyydestä. Jäsenistölle tiedotteet ja tapahtumailmoitukset lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla.

Sähköpostiosoitteisto pidetään ajan tasalla. Kokouskutsut lähetetään sääntöjen mukaisesti tarvittaessa myös postitse. Pyritään vakiinnuttamaan markkinointi- ja huomionosoitusmateriaalit sekä –muodot. Jäsenistölle tilataan edelleen Rannikonpuolustaja-lehti.

Yhteistyötahot ja –toiminta

Ylläpidetään yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkiviin yhdistyksiin ja yhteisöihin. Perinnetoiminnassa tärkein yhteistyötaho puolustusvoimissa on Rannikkoprikaatin Esikunta, jolle merivoimien sisällä on annettu vastuu rannikkotykistön perinteiden (TurRtR) vaalimisesta yhteistyössä yhdistyksemme kanssa.

Yhteistyötä jatketaan edelleen jo vakiintuneiden tahojen kanssa. Rannikkotykistön perinneyhdistys ry:n laajentunut rooli rt:n perinneasioissa tulee huomioida ja yhteistyön tulee säilyä aktiivisena.

Muina tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Forum Marinum, Merivoimat, Turun Rannikkotykistökilta ry, Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry, Sininen Reservi ry, Arma Aboa, Satakunnan Asehistoriallinen Seura sekä alueelliset ja paikalliset toimijat eri linnakkeilla.

Osallistutaan tarvittavalla laajuudella ja aktiivisuudella yhteistyötahojen toimintaan huomioimalla edustukset, kokoukset ja tapahtumat.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2020